วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ครูดีในดวงใจ

ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข็มที่ระลึก..."ครูดี ในดวงใจ"
เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีในดวงใจ
และเข็มที่ระลึก..."ครูดี ในดวงใจ" เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีในดวงใจ เด็กนิโคร ใคร่ขอนำประวัติโดยย่อของคุณครูมาเล่าสู่กันอ่าน ดังนี้ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๙ ที่อยู่ ปัจจุบัน ๗๕/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทรศัพท์ ๐-๗๖๔๓-๐๐๓๒ รับราชการครั้งแรก ตำแหน่งครูตรี โรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา วุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) จากวิทยาลัยครูภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๒๘ ผลงานทางวิชาการ ๑. หนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง หมู่บ้านกลางน้ำ ๒. หนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบม่งเน้นประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง รองเท้ากุบกับ ๓. แผนการสอนภาษาไทย แบบมุ่งเน้นประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง หมู่บ้านกลางน้ำ ๔. แผนการสอนภาษาไทย แบบมุ่งเน้นประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง รองเท้ากุบกับ ๕. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง ตำนานเขาช้าง ๖. รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ภาษาผลงานดีเด่น ๑. พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับโล่ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยดีเด่น ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ๒. พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับคัดเลือกเข้ารับเครื่องหมายครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น "คุรุสดุดี" ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ๓. พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติยศครูผู้สอนจริยธรรมดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ ๔. พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ๕. พ.ศ. ๒๕๔๖ ผลงานตำนานเขาช้าง ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานชมเชย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์กลุ่มอาจารย์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๖. พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนดีเด่น" จากชมรมพัฒนาวิชาชีพครู สู่ผู้เรียน จังหวัดสุพรรณบุรี ๗. พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ของกระทรวงศึกษาธิการ ๘. พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๗ ประเภทผู้สอน จากสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๙. พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๔ จากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อนๆ และคณะผู้ให้การอบรม
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ์ ขณะบรรยายถึงขั้นตอนการจัดทำชิ้นงาน
นี่ชื่อของพี่ จุรีย์ หนูสุวรรณ์
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่า "ครูดีในดวงใจ"
ถ่ายตรงมุมจัดนิทรรศการ
คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ เอ๊ะ.....ครูดีในดวงใจปีนี้ ไม่ปรากฏชื่อนี่หน่า ไปเป็นตากล้องส่วนตัวจ๊ะ......มิน่า ถึงได้รูปมาเยอะจัง
ความอบอุ่นใจ จากชมรมวิชาการข้าราชการครูอำเภอทับปุด
รับช่อดอกไม้สวยๆ กำลังใจจาก คุณครูวิเวก สุขสวัสดิ์ ประธานชมรมวิชาการข้าราชการครูอำเภอทับปุด
กล่าวแสดงความรู้สึก ปลื้ม ดารารุ่นใหญ ใหญ่ กับบทบาทการแสดง ยังไม่ทิ้งลาย
กำลังใจจากเพื่อนๆ คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูสุพิศ ชูร่วง,คุณครูสมพร พิพิธภัณฑ์ คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูมะลิ จงไกรจักร และ เพื่อนครูดรงเรียนวัดนิโครธาราม ทุกคน
จากหนังสือ "ครูดี ในดวงใจ"
เด็กนิโคร...ขอให้คุณครูดำรงคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อเด็กนิโคร ทุกๆคนสืบไป

แนะนำตัว : จุรีย์ หนูสุวรรณ

คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ